Fox-Grundschritt | Fox-Linksdrehung | Fox-Rechtskreisel | Grundschritt | Kreuzschritt | Rechtsdrehung | Zögerwechsel | Chassé nach rechts | Lockstep (rückwärts) | Chassé Reverse Turn | Fishtail | Rechtsachsendrehung